top of page

Úvod:

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie . Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu. Takto nastavený systém nebude sloužit jen k ochraně oznamovatelů, ale bude rovněž působit preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně.

Zřízení vnitřního oznamovacího systému:

Zřídili jsme vnitřní oznamovací systém pro účely podávání oznámení o našem případném protiprávním jednání porušujících zákony České republiky a nebo předpisy Evropské unie ve vymezených oblastech podle bodu 5.2 interní směrnice S-16  ze strany fyzických osob uvedených v bodě 5.4 interní směrnice S-16.

Způsob podání oznámení:

Podat Oznámení prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému je možné:

  1. e-mailem, který je potřebné zaslat na e-mailovou adresu: irena.urbanova@gramex.cz

  2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky : +420 739 507 738; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době, kontaktní osoba je paní Irena Urbanová;

  3. osobně  v sídle společnosti, po telefonické dohodě s paní Irenou Urbanovou na tel: +420 739 507 738. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době;

  4. písemně, na adresu Gramex s.r.o., Irena Urbanová, Zbraslavice 399, 285 21 Zbraslavice

Oznamovatel musí v „Oznámení“ uvést kontakt pro zpětnou vazbu ( mailovou adresu a telefonní číslo)

 

bottom of page